HKBU

FREN1005 French I


See Full Review

HKBU

FREN1006 French II


See Full Review

HKBU

FREN1610 French I


See Full Review

HKBU

FREN1620 French II


See Full Review

HKBU

FREN2005 French III


See Full Review

HKBU

FREN2006 French IV


See Full Review

HKBU

FREN2620 French III


See Full Review

HKBU

FREN2630 French IV


See Full Review

HKBU

FREN3005 French V


See Full Review

HKBU

FREN3006 Contemporary French Society through its National Cinema


See Full Review

HKBU

FREN3620 French V


See Full Review

HKBU

FREN3630 Contemporary French Society through Its National Cinema


See Full Review